ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
สรีรวิทยา
    / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
QT4 ค127ส 2538 
สรีรวิทยา
    / 2544
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QT4 ค127ส 2544 
สรีรวิทยา
    / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
QT4 ค127ส 2539 
อายุรเวท : ภูมิปัญญาโบราณในยุคโลกาภิวัตน์
   Unniappa, Indulal / 2557
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช),นวนิยาย(ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB537 อ571อ 2557 
แผนการสอนวิชาสรีรวิทยา (พ.3102)
    / 2550
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QT4 น723ผ 2550 
ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว ภาวะสุขภาพการปฏิบัติธรรมกับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ ..
   อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์. / 2543
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ.WA308 อ858ค 2543 
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยใกล้ตายของพยาบาล
   นุจรินทร์ ลภัณฑกุล. / 2543
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ.WY100 น722ป 2543 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ..
   ชุมศรี ชำนาญพูด. / 2536
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWY85 ช631พ 2536 
การพัฒนาระบบบันทึกในการพยาบาลด้วยโปรแกรมประยุกต์
   ศิริรัตน์ พิชิตชัยชาญ. / 2544
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพWY100 ศ481ก 2544 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    เป็นบทความวารสาร
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
"Dialogue" สุนทรียสนทนา ฉบับนักปฏิบัติ
   มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
P95.45 ม145d 2553 
"การถอดบทเรียนชุดนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน" นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน :กรณีศึกษา ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่..
   วราภรณ์ บุญเชียง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความวิชาการ 
"ก้าวมาไกล ได้วันนี้เพราะมีเพื่อน" ประสบการณ์สร้างกลุ่มเข้มแข็งของเพื่อนผู้มีเชื้อเอชไอวี..
   กษมา สัตยานุรักษ์ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC503.7 ก332ก 2551 
"ภาษาหมอ" พูดอย่างไรฝรั่งจึงจะฟังรู้เรื่อง
   อิศรางค์ นุชประยูร / 2556
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WA590 อ756ภ 2556 
"องค์การและการจัดการ" ทันสมัยยุคโลกาภิวัฒน์
   ธงชัย สันติวงษ์. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD37.T5 ธ117อ 2540 
(ร่าง)รูปแบบระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า : ข้อเสนอสำหรับการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 7 ..
    / 2543
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 อ658ร 2543 
1 นาทีแนะวิธีดูแลลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์
   พนิตย์ จิวะนันทประวัติ / 2557
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WQ200 พ211ห 2557 
1,000 วันสร้างลูกให้เป็นเด็กอัจฉริยะ
    / 2557
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS105 ป161ห 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [685]   [แสดง 20/13695 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.