ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ


ตำราหลักการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น


         ตำราหลักการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ เลขเรียกหนังสือ
การพยาบาลอนามัยชุมชน      
         
         

การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่๑-

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๕

 

การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่­๘-๑๕

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๕

 

 

การพยาบาลในระบบสุขภาพ

หทัยชนก  บัวเจริญ

๒๕๕๔

 

การทบทวนบทบาทพยาบาล(ชุมชน)สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

ชูวัส ฤกษศิริสุข

๒๕๕๑

 

การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการและการประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติการพยาบาล

วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย

๒๕๕๓

WA๕๙๐

Community health nursing : caring for the public s health

Lundy, Karen Saucier.

๒๐๑๐

 

๑๐

Community health nursing : Promoting and Protecting the public health

Allender,Judith A

๒๐๑๐

 

๑๑

Community health and nursing practice : Health for families and populations

Maurer,Frances A 

๒๐๑๓

 

๑๒

Community health nursing : an alliance for health

Holzemer,Stephen Paul

๒๐๑๔

 

๑๓

Public health nursing : population-Centered Health care in the Community

Stanhope,Marcia

๒๐๐๘

 

๑๔

Community as partner : theory and practice in nursing

Anderson, Elizabeth T.

๒๐๐๘

 

๑๕

Community mental health

Ritter,Lois A

๒๐๑๒

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.