ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ


ตำราหลักการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


ตำราหลักการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

ปีพิมพ์

หมายเหตุ

1

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม๑

ผ่องศรี  ศรีมรกต

๒๕๕๑

 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม๒

ผ่องศรี  ศรีมรกต

๒๕๕๓

 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม๓

ผ่องศรี  ศรีมรกต

๒๕๕๓

 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม๔

ผ่องศรี  ศรีมรกต

๒๕๕๓

 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ (ม.มหิดล)

พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร

๒๕๕๕

 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม๑

คณะอาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก

๒๕๕๓

 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม๒

คณะอาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก

๒๕๕๔

 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม๓

คณะอาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก

๒๕๕๓

 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม๔

คณะอาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก

๒๕๕๓

 

๑๐

การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในระบบต่างๆของร่างกาย : การประยุกต์ใช้แบบแผนสุขภาพเล่ม1 (สบช.)

ชมนาด วรรณพรศิริ

วราภรณ์ สัตยวงศ์

๒๕๕๐

 

๑๑

การพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ : ประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ

สมจินต์  เพชรพันธุ์ศรี

ถนอมขวัญ  ทวีบูรณ์

๒๕๕๒

 

๑๒

การพยาบาลผู้สูงอายุความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ

วลัยพร  นันทูศุภวัฒน์

๒๕๕๑

 

๑๓

การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำไปใช้

ผ่องพรรณ  อรุณแสง

๒๕๕๔

 

๑๔

การพยาบาลผู้สูงอายุ

อรวรรณ  แผนคง

๒๕๕๓

 

๑๕

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆ

ลิวรรณ  อุนนาภิรักษ์

๒๕๕๓

 

๑๖

ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ

วิไลวรรณ   ทองเจริญ

๒๕๕๔

 

๑๗

การบันทึกกระบวนการพยาบาล : ผู้สูงอายุจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

ผ่องพรรณ  อรุณแสง

๒๕๕๐

 

๑๘

การพยาบาลผู้สูงอายุปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล

ศิริพันธุ์  สาสัตย์

๒๕๕๔

 

๑๙

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหน่วยที่๑-

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๔

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

ปีพิมพ์

หมายเหตุ

๒๐

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหน่วยที่๖-๑๐

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๔

 

๒๑

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหน่วยที่๑๑-๑๕

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๔

 

๒๒

การพยาบาลทางอายุรศาสตร์เล่ม ๑

สมจิต  หนุเจริญกุล

๒๕๕๒

 

๒๓

การพยาบาลทางอายุรศาสตร์เล่ม ๒

สมจิต  หนุเจริญกุล

๒๕๕๒

 

๒๔

การพยาบาลทางอายุรศาสตร์เล่ม ๓

สมจิต  หนุเจริญกุล

๒๕๕๒

 

๒๕

การพยาบาลทางอายุรศาสตร์เล่ม ๔

สมจิต  หนุเจริญกุล

๒๕๕๒

 

๒๖

การพยาบาลอายุรศาสตร์ ๑

ปราณี  ทู้ไพเราะ และคณะ

๒๕๕๓

 

๒๗

การพยาบาลอายุรศาสตร์ ๒

ปราณี  ทู้ไพเราะ และคณะ

๒๕๕๔

 

๒๘

การพยาบาลทางศัลยศาสตร์เล่ม ๔

สมพร  ชินโนรส

๒๕๕๓

 

๒๙

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์เล่ม ๑

เกศรินทร์  อุทริยะประสิทธิ์

๒๕๕๔

 

๓๐

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์เล่ม ๒

อุษาวดี  อิศดรวิเศษ

๒๕๕๔

 

๓๑

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

นัทธมน  วุทธานนท์ (ม.เชียงใหม่)

๒๕๕๕

 

๓๒

การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ศศิธร  ชิดนายี

(สบช.)

๒๕๕๐

 

๓๓

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ

พจนา  ปิยะปกรณ์ชัย

(สบช.)

๒๕๕๓

 

๓๔

การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก

วชิราภรณ์  สุมนวงศ์

๒๕๕๐

 

๓๕

การปฎิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม

นัทธมน  วุทธานนท์ (ม.เชียงใหม่)

๒๕๕๔

 

๓๖

การพยาบาลผู้ที่มารับการผ่าตัด

เรณู  อาจสาลี

๒๕๕๓

 

๓๗

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด

นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์

๒๕๕๒

 

๓๘

คู่มือการพยาบาลโรคหัวใจ

เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์

๒๕๕๓

 

๓๙

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผ่องพรรณ อรุณแสง

๒๕๔๙

 

๔๐

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในระบบหัวใจและหลอดเลือด. ตอนที่ 1. การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์

๒๕๕๑

 

๔๑

EKG interpretation and management for ICU nurse

ปิยะนัยต์ วัฒนประสาน

๒๕๕๕

 

๔๒

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม 

วิจิตรา กุสุมภ์

๒๕๕๓

 

๔๓

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต

สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ

๒๕๕๒

 

๔๔

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต 

เพลินตา ศิริปการ

๒๕๕๑

 

๔๕

การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

๒๕๕๓

 

๔๖

ภาวะช็อคและการพยาบาล

วัลภา คุณทรงเกียรติ

๒๕๕๔

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

ปีพิมพ์

หมายเหตุ

๔๗

การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ปัญหาทางอายุรกรรมของตับและตับอ่อน

ชฎาพร คงเพ็ชร

๒๕๕๐

 

๔๘

การพยาบาลที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

๒๕๕๔

 

๔๙

การพยาบาลและเวชปฏิบัติทางนรีเวชกรรม 

สมบูรณ์ บุณยเกียรติ

๒๕๕๒

 

๕๐

ตำราการพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม) 

นันทนา ธนาโน

๒๕๕๓

 

๕๑

การพยาบาลองค์รวม : กรณีศึกษา การพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยมะเร็ง การพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

สุรีย์ ธรรมิกบวร

๒๕๕๕

 

๕๒

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งการป้องกันและการดูแลผู้ป่วย

พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

๒๕๕๓

 

๕๓

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

อุบล จ๋วงพานิช

๒๕๕๔

 

๕๔

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

ยุพิน เพียรมงคล

๒๕๕๓

 

๕๕

การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

วรรณี สัตยวิวัฒน์

๒๕๕๓

 

๔๖

การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกอักเสบติดเชื้อ

มรรยาท ณ นคร

๒๕๔๙

 

๔๗

การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม : กรณีศึกษา

ปรียสลิล ไชยวุฒิ

๒๕๕๔

 

๔๘

กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อหิน

โนรี สายสุข.

๒๕๕๐

 

๔๙

การพยาบาล หู คอ จมูก

ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์

๒๕๕๒

 

๕๐

Brunner and Suddarths textbook of medical-surgical nursing

 

๒๐๐๘

 

๕๑

Medical-surgical nursing : concepts & practice

Susan C.deWit.

๒๐๐๙

 

๕๒

Focus on Adult Health Medical - Surgical Nursing

Linda Honan Pellico

๒๐๑๓

 

๕๓

Study Guide for Focus on Adult Health Medical - Surgical Nursing

Mary Jo Boyer

๒๐๑๓

 

๕๔

Thomson Delmar Learning Medical-surgical nursing : nursing care plans 

Rodgers, Shielda

๒๐๐๘

 

๕๕

Atlas of Medical-surgical nursing

Tazbir,Janice

๒๐๐๘

 

๕๖

Fluid and electrolyte balance : nursing considerations 

Metheny, Norma M.

๒๐๑๒

 

๕๗

Rehabilitation nursing : a contemporary approach to practice

Mauk, Kristen L.

๒๐๑๒

 

๕๘

Introductory medical-surgical nursing

Timby, Barbara 

๒๐๑๐

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

ปีพิมพ์

หมายเหตุ

๕๙

Study guide Introduction to medical-surgical nursing

Linton, Adrianne Dill.

๒๐๑๒

 

๖๐

Clinical companion to Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems

Sharon L. Lewis

๒๐๑๑

 

๖๑

Study Guide for Focus on Adult Health Medical - Surgical Nursing

Mary Jo Boyer

๒๐๑๓

 

๖๒

Medical-surgical nursing Review

Hurst, Marlene

๒๐๑๑

 

๖๓

Nursing care of the pediatric surgical patient

Nancy Tkacz Browne

๒๐๑๓

 

๖๔

The care of wounds : A guide for nurses

Dealey,Carol

๒๐๑๒

 

๖๕

Introduction to medical-surgical nursing

Linton, Adrianne Dill.

๒๐๑๒

 

๖๖

Medical-surgical nursing : patient-centered collaborative care

Donna D. Ignatavicius, M. LindaWorkman.

๒๐๑๓

 

๖๗

Nursing care of the pediatric surgical patient

Nancy Tkacz Browne

๒๐๑๓

 

๖๘

Ebersole & Hess Gerontological nursing &healthy aging

Touhy, Theris A.

๒๐๑๐

 

๖๙

Nursing for wellness in older adults

Miller, Carol A.

๒๐๑๒

 

๗๐

Ebersole & Hess Toward healthy aging human need& nursing response

Touhy,Theris A

๒๐๑๒

 

๗๑

Nursing Older Adults

Jan Reed, Charlotte L. Clarke and Ann Macfarlane

๒๐๑๒

 

๗๒

Essentials of critical care nursing : A Holistic approach

Morton,Patricia Gonce

๒๐๑๓

 

๗๓

Introduction critical care nursing

Sole, Mary Lou

๒๐๐๙

 

๗๔

Intensive care nursing: a framework for practice

Woodrow,Philip

๒๐๑๒

 

๗๕

 

 

 

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.