ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ


ตำราการพยาบาลมารดาและการผดุงครรภ์


ตำราหลักการพยาบาลมารดาและการผดุงครรภ์

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

ปีพิมพ์

หมายเหตุ

1

การพยาบาลสูติศาสตร์เล่ม๑

วรรณรัตน์  จงเจริญยานนท์

๒๕๕๔

 

การพยาบาลสูติศาสตร์เล่ม๒

มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ 

๒๕๕๐

 

การพยาบาลสูติศาสตร์เล่ม3

ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

๒๕๕๔

 

การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ ๑-

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๔

 

การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ ๗-๑๐

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๔

 

การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ ๑๑-๑๕

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๔

 

ความรู้เบื้องต้รการพยาบาลเล่ม 1 (ระยะตั้งครรภ์)

อำไพ  จารุวัชรพาณิชกุล

๒๕๕๔

 

ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์เล่ม 2(ระยะคลอดและหลังคลอด) 

วีรวรณ ภาษาประเทศ

๒๕๕๔

 

การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

ดวงกมล ปิ่นเฉลี่ยว

๒๕๕๒

 

๑๐

การพยาบาลมารดาในระยะคลอด

ศิริพร พงษ์โภคา

๒๕๕๒

 

๑๑

การพยาบาลมารดาหลังคลอด

วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์

๒๕๕๔

 

๑๒

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

สุภาวดี  เครือโชติกุล

๒๕๕๒

 

๑๓

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์

พวงน้อย  สาครรัตนกุล

๒๕๕๐

 

๑๔

การพยาบาลในระยะคลอด

พิริยา  ศุภศรี

๒๕๕๑

 

๑๕

การพยาบาลสูติศาสตร์ภาวะผิดปกติในระยะคลอด

สุภาพ  ไทยแท้

๒๕๕๕

 

๑๖

ทบทวนการผดุงครรภ์

เพื่อนช่วยจำ

๒๕๕๓

 

๑๗

ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารก

เพื่อนช่วยจำ

๒๕๕๒

 

๑๘

การพยาบาลมารดาหลังคลอด

วิไลพรรณ  สวัสดิ์พาณิชย์

๒๕๕๔

 

๑๙

คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์

ศรีนวล  โอสถเสถียร

๒๕๕๔

 

๒๐

Maternity,Newborn,and Women health nursing : Comprehensive care across the lifespan

Orshan, Susan A

2008

 

21

Case studies in maternity & pediatric nursing

Gregory,Diann S.

๒๐๐๙

 

๒๒

Foundations of Maternal - Newborn nursing

Murray,Sharon Smith

๒๐๐๖

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

ปีพิมพ์

หมายเหตุ

๒๓

Straight in Maternal - Neonatal nursing

 

๒๐๐๘

 

๒๔

Myles Textbook for Midwives

Diane M. Fraser, Margaret A. Cooper

๒๐๐๙

 

๒๕

Maternal & Child Health nursing : Care of the childbearing & childrearing Family

oyce Young Johnson, Edna Boyd-Davis

๒๐๐๗

 

๒๖

Maternal Child nursing Care

Wong Hockenberry Wilson, Perry Lowdermilk

๒๐๐๖

 

๒๗

Contemporary Maternal-Newborn nursing care

Ladewis,Patricia W.

๒๐๐๖

 

๒๘

Maternity and pediatric nursing

Ricci, Susan Scott.

2013

 

๒๙

Maternity & women s health care

Lowdermilk, Deitra Leonard

๒๐๑๒

 

๓๐

Maternity & Newborn Nursing Care Plans

Green,Carol J.

๒๐๑๒

 

๓๑

Maternity nursing : an Introductory text

Leifer,Gloria

๒๐๑๒

 

๓๒

Study guide for Maternal-child nursing

Emily Slone McKinney

๒๐๑๓

 

๓๓

Maternity nursing care

Littleton-Gibbs,Lynna Y.

๒๐๑๓

 

๓๔

Study guide for Maternity and pediatric nursing

 

๒๐๑๓

 

๓๕

Maternity & Newborn Nursing

Perry,Shannon E.

๒๐๑๒

 

๓๖

Maternal-child nursing

Emily Slone McKinney

๒๐๑๓

 

๓๗

Maternal & child health nursing : care of the childbearing & childrearing family

Pillitteri, Adele

๒๐๑๐

 

๓๘

Study guide to accompany maternal and child health nursing : care of the childbearing and childrearing family

Pillitteri, Adele

๒๐๑๐

 

๓๙

การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนฉบับปรับปรุง

มาลีวัล เลิศสาครศิริ

2554.

 

๔๐

 

 

 

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.