ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ


ตำราหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 

ตำราหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

ปีพิมพ์

หมายเหตุ

1

การพยาบาลจิตเวช

สุวนีย์  เกี่ยวกิ่งแก้ว

๒๕๕๔

 

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย

๒๕๕๔

 

การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ เล่ม ๑ (ม.เชียงใหม่)

ขวัญพนมพร  ธรรมไทย

๒๕๕๔

 

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

เพียรดี  เปี่ยมมงคล

๒๕๕๓

 

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ศรีพิมล  ดิษยบุตร

๒๕๕๕

 

การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ ๑-

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๔

 

การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๔

 

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1

วาทินี  สุขมาก

๒๕๕๖

 

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๒

วาทินี  สุขมาก

๒๕๕๖

 

๑๐

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1

วาทินี  สุขมาก

๒๕๕๖

 

๑๑

Psychiatric nursing care plans

Katherine M. Fortinash and Patricia A. Holoday Worret

๒๐๐๗

 

๑๒

Basic concepts of psychiatric-mentral health nursing

Shives, Louise Rebraca

๒๐๐๘

 

๑๓

Principles and practice of psychiatric

Stuart, Gail Wiscarz

๒๐๐๙

 

๑๔

 

 

 

 

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.