ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ


ตำราหลักวิชาแนวคิดพื้นฐานและวิชาชีพพยาบาล


ตำราหลักวิชาแนวคิดพื้นฐานและวิชาชีพพยาบาล

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

ปีพิมพ์

หมายเหตุ

 

1

คู่มือปฏิบัติการพยาบาล 

สุปาณี เสนาดิสัย

๒๕๕๔

 

 

คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่มที่ 1

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

๒๕๕๒

 

 

คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล. เล่มที่ 2

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

๒๕๕๒

 

 

มโนมติและกระบวนการพยาบาลหน่วยที่

1-6

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๒

 

 

มโนมติและกระบวนการพยาบาลหน่วยที่

-๑๕

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๑

 

 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบของ NANDA

วิจิตรา กุสุมภ์

๒๕๕๑

 

 

การจัดการทางการพยาบาลสู่การเรียนรู้ 

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน

๒๕๔๙

 

 

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก 

วิจิตรา กุสุมภ์

๒๕๕๒

 

 

การวินิจฉัยการพยาบาล 

วิพร เสนารักษ์

๒๕๕๒

 

 

๑๐

แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล 

จันทร์เพ็ญ สันตวาจา

๒๕๕๐

 

 

๑๑

การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธีปฎิบัติ

ฟองคำ ติลกสกุลชัย

๒๕๕๑

 

 

๑๒

การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ

สุปาณี เสนาดิสัย

๒๕๕๑

 

 

๑๓

การบริหารความปลอดภัยของผู้ป่วย : แนวคิด กระบวนการ และแนวปฏิบัติความปลอดภัยทางคลินิก

วีณา จีระแพทย์

๒๕๕๐

 

 

๑๔

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุต์ใช้ทางคลินิก

พรศิริ พันธสี

๒๕๕๒

 

 

๑๕

การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : บูรณาการสู่การปฏิบัติ

สมจิต หนุเจริญกุล

๒๕๕๓

 

 

๑๖

สาระทางการพยาบาลเพื่อความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

ฟาริดา อิบราฮิม

๒๕๕๔

 

 

๑๗

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม ๑

เรณู สอนเครือ

๒๕๕๒

 

 

๑๘

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1

อภิญญา เพียรพิจารณ์

๒๕๕๒

 

 

๑๙

การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล

เล่ม 1

คาร์เปนนิโต-โมเยท, ลินดา จูอัล

๒๕๕๒

 

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

ปีพิมพ์

หมายเหตุ

 

๒๐

การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล

เล่ม ๒

คาร์เปนนิโต-โมเยท, ลินดา จูอัล

๒๕๕๒

 

 

๒๑

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุชา

๒๕๔๙

 

 

๒๒

คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2

อภิญญา เพียรพิจารณ์

๒๕๕๕

 

 

๒๓

ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล

วิจิตรา กุสุมภ์

๒๕๕๓

 

 

๒๔

การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล

อุดมรัตน์  สงวนศิริธรรม

๒๕๕๓

 

 

๒๕

การจัดการด้านการพยาบาล : เพื่อเพิ่มคุณภาพในหน่วยงานด้านการวินิจฉัย

วิโรจน์ ไววานิชกิจ

๒๕๕๒

 

 

๒๖

สารสนเทศทางการพยาบาล

สุกัญญา ประจุศิลป

๒๕๕๐

 

 

๒๗

ถามและตอบ:การบริหารหอผู้ป่วย 

เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ

๒๕๕๒

 

 

๒๘

การบริหารการพยาบาล

รัชนี อยู่ศิริ

๒๕๕๑

 

 

๒๙

คุณภาพการบริหารการพยาบาล

พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์

๒๕๕๑

 

 

๓๐

ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

๒๕๕๐

 

 

๓๑

การบริหารการพยาบาล

นิตยา ศรีญาณลักษณ์

๒๕๕๔

 

 

๓๒

วิชาชีพการพยาบาลหลักการและแนวโน้ม

รัตนา ทองสวัสดิ์

๒๕๕๒

 

 

๓๓

ทักษะการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์

วีระศักดิ์ ชลไชยะ

๒๕๕๑

 

 

๓๔

ศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนาแผนกลยุทธ์ภายใต้การจัดการความรู้ในหน่วยงาน

รุ้งรังษี วิบูลชัย

๒๕๕๐

 

 

๓๕

ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๐

 

 

๓๖

ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ ๙-๑๕

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕๕๐

 

 

๓๗

ทฤษฎีระบบของนิวแมน : การนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล

ศรีพรรณ กันธวัง

๒๕๕๑

 

 

๓๘

Lippincott s nursing procedures

Margaret Eckman

๒๐๑๓

 

 

๓๙

Guide to nursing management and Leadership

Tomey,Ann Marriner

๒๐๐๙

 

 

๔๐

Fundamentals of nursing : Caring and clinical judgment

Harkreader,Helen

๒๐๐๗

 

 

๔๑

Just the facts : A pocket guide to basic nursing

buchsel,Patricia C.

๒๐๐๙

 

 

๔๒

Fundamentals of nursing : the art and science of nursing care

Carol R. Taylor

๒๐๐๘

 

 

๔๓

Lippincott s nursing procedures

Margaret Eckman

๒๐๑๓

 

 

ชื่อผู้แต่ง

ปีพิมพ์

หมายเหตุ

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

ปีพิมพ์

หมายเหตุ

 

๔๔

Critical thinking, clinical reasoning, and clinical judgment : a practical approach 

Alfaro-LeFevre, Rosalinda.

๒๐๑๓

 

 

๔๕

Fundamentals of nursing

Patricia A. Potter

๒๐๑๓

 

 

๔๖

Taylor s Clinical Nursing skill : A nursing process approach

Lynn, Pamela

๒๐๐๘

 

 

๔๗

Mosby s Textbook for nursing assistants

Sorrentino.Sheila A.

๒๐๐๘

 

 

๔๘

Lippincott s Essentials for nursing assistants : A Humanistic approach to Caregiving

Carter, Pamela J.

๒๐๐๗

 

 

๔๙

The student nurse handbook

Siviter, Bethann

๒๐๐๘

 

 

๕๐

Bedlam Among the bedpans humor in nursing

Amy Y. Young

๒๐๐๗

 

 

๕๑

Ulrich & Canale s nursing care planning guides : Prioritization,Delegation and critical Thinking

Haugen,Nancy

๒๐๑๑

 

 

๕๒

Lippincott s Textbook for Long - Term care nursing assistants : a humanistic approach to Caregiving

Carter,Pamela J.

๒๐๑๐

 

 

๕๓

Fundamentals of nursing

Patricia A. Potter

๒๐๑๓

 

 

๕๔

Bates nursing guide to physical examination and history taking

Hogan-Quigley,Beth.

๒๐๑๒

 

 

๕๕

Fundamental concepts and skills for nursing

deWit,Susan C., and Patricia O Neill

๒๐๑๔

 

 

๕๖

Best practices : Evidence-Based nursing procedures

Julie Munden

๒๐๐๗

 

 

๕๗

Student laboratory manaul for Bates nursing guide to physical examination and history taking

 

๒๐๑๒

 

 

๕๘

Fundamental concepts and skills for nursing

deWit,Susan C., and Patricia O Neill

๒๐๑๔

 

 

๕๙

Bates nursing guide to physical examination and history taking

Hogan-Quigley,Beth.

๒๐๑๒

 

 

๖๐

Nursing outcomes classification (NOC) Measurement of Health Outcomes

Sue Moorhead

๒๐๑๓

 

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

ปีพิมพ์

หมายเหตุ

 

๖๑

Lippincott s nursing procedures

Margaret Eckman

๒๐๑๓

 

 

๖๒

Nursing today : transition and trends

Joann Zerwekh

๒๐๑๒

 

 

๖๓

Kelly s Dimensions of professional nursing

Joel,Lucille A.

๒๐๑๑

 

 

๖๔

Succeeding in Essays, Exams and OSCEs for nursing Students

Hutchfield

๒๐๑๒

 

 

๖๕

The Nursing student guide to clinical success

Payne

๒๐๑๑

 

 

๖๖

Mosby Tour guide to nursing school : a student Road survival Kit

Chenevert

๒๐๑๑

 

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.