ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ


ประวัติห้องสมุด


                   ประวัติความเป็นมาห้องสมุด        

ห้องสมุดเปิดบริการครั้งแรก เมือ พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ อาคารหอพัก ๒ ชั้นที่ ๑ ต่อมาปี พ.ศ. 2536 ย้ายมาอาคาร ๔ ชั้นที่ ๑ (ปัจจุบันห้องประชุมเสาวรส) ตึกอำนวยการ
ขนาด ๒ ห้อง  และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ห้องสมุดได้ย้ายอีกครั้งไปที่ ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มีพื้นที่ ๖๘๕ ตารางเมตร สามารถจุผู้อ่านได้ ๒๕๐ คน

 

ปรัชญา     จัดระเบียบสารนิเทศทุกประเภทให้เป็นระบบพร้อมให้ออกบริการสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา        

 วัตถุประสงค์ของงานห้องสมุด     

1.  การจัดการดำเนินงานเกี่ยวกับงานเทคนิค          
          1.1 จัดซื้อ จัดหาตำรา เอกสาร และสิ่งพิมพ์รัฐบาลเข้าห้องสมุดเพื่อให้บริการแกคณะอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก
          1.2 จัดซื้อ จัดหาวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก
          1.3 เพื่อเก็บหนังสือตำรา เอกสาร และสิ่งพิมพ์รัฐบาลไว้เป็นหมวดหมู่ อย่างมีระบบ สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า ได้อย่างรวดเร็ว
          1.4 การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ที่ห้องสมุดให้บริการ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริการ 
          
          2.1 เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ ตำรา เอกสารและสิ่งพิมพ์รัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          2.2 เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          2.3 เพื่อให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหาร  

          3.1 เพื่อบริหารจัดการงานห้องสมุด ให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ 
          3.2 ประสานงานกับหน่วยงานห้องสมุดอื่น ๆ ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.