ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 13 สิงหาคม 2561 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 13 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 13 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 13 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
ช่วงสอบกลางภาค 1 ตุลาคม 2561 7 ตุลาคม 2561
ช่วงสอบปลายภาค 3 ธันวาคม 2561 9 ธันวาคม 2561
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 3 ธันวาคม 2561 30 ธันวาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา 23 ธันวาคม 2561 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0695 seconds 5.51MB |